Ogłoszenia - praca

Szukaj w ogłoszeniach

Doradca Klienta - Augustów


data utworzenia: 2020-01-20

data wygaśnięcia: 2020-02-20

adres:

email:katarzyna.radziewicz@provident.pl

nr telefonu:600 400 384

www:https://www.kariera-provident.pl/rekrutacja2/?utm_source=OLX

miasto:Augustów

treść ogłoszenia

Do&#322&#261cz do zespo&#322u i zdobywaj do&#347wiadczenie w firmie z 20-letnim sta&#380em!
Lubisz wspó&#322prac&#281 z lud&#378mi i chcesz podnosi&#263 swoje kwalifikacje? Zosta&#324 Doradc&#261 Klienta i zobacz, co mo&#380emy Ci zaoferowa&#263
• Umow&#281 cywilnoprawn&#261 o &#347wiadczenie us&#322ug – odprowadzamy nale&#380ne sk&#322adki do ZUS!
• Nieograniczon&#261 wysoko&#347&#263 wynagrodzenia zale&#380n&#261 od wyników
• Dodatkowe bonusy i mo&#380liwo&#347&#263 awansu
• Najwy&#380sze standardy i jasne zasady wspó&#322pracy
• Bezp&#322atne szkolenia wdro&#380eniowe i rozwojowe
• Siln&#261 mark&#281 i sprzeda&#380 produktu ciesz&#261cego si&#281 zainteresowaniem
• Dodatkowe dzia&#322ania wspieraj&#261ce na pocz&#261tku wspó&#322pracy
• Elastyczne godziny wspó&#322pracy dopasowane do Twoich mo&#380liwo&#347ci
• Telefon s&#322u&#380bowy z bezp&#322atnym abonamentem

Zg&#322o&#347 si&#281 do nas, je&#380eli posiadasz
• Wykszta&#322cenie &#347rednie
• Ch&#281&#263 pracy w sprzeda&#380y i obs&#322udze klienta (mile widziane do&#347wiadczenie)
• Umiej&#281tno&#347&#263 organizacji pracy w&#322asnej

Do Twoich zada&#324 b&#281dzie nale&#380a&#322o
• Pozyskiwanie nowych Klientów i sprzeda&#380 produktów
• Wspó&#322praca i utrzymywanie relacji z obecnymi Klientami
• Zbieranie rat od Klientów

Zadzwo&#324 lub napisz sms o tre&#347ci DORADCA na numer 600 400 384

Mo&#380esz równie&#380 zostawi&#263 swoje zg&#322oszenie na stronie
https//www.kariera-provident.pl/rekrutacja2/?utm_source=OLX

schowek

0

Imię i nazwisko *

Twój adres e-mail *

Twój numer tel.

Temat wiadomości *

Treść wiadomości *
  • Schowek pozwala na dodawanie interesujących Cię obiektów noclegowych i póŸniejszą ich analizę.
  • Schowek "pamięta" dodane obiekty, nawet po wyłączeniu przeglądarki.
  • Dzięki schowkowi można wysłać wiadomoœć e-mail do kilku obiektów jednocześnie.
    W tym celu zaznacz interesujące obiekty i przejdź do opcji "Wyślij mail do wybranych obiektów".
  • Aby zminimalizować schowek, kliknij na     
  • Aby ukryć schowek, kliknij na     
  • Aby przywrócić schowek, kliknij na pokaż schowek dodaj na górze strony lub      w dolnej części, po lewej stronie.